ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ
ทำวัตรสวดมนต์แปล และ บทสวดมนต์พิเศษ วัดมเหยงคณ์
หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
๑. ทำวัตรเช้า ๒. ทำวัตรเย็น ๓. บทสวดมนต์พิเศษ
เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ อ่านธรรม พระภาวนาเขมคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ
ทำวัตรสวดมนต์แปล และ บทสวดมนต์พิเศษ
พระโพธิญาณเถร
หนังสือบูรพาจารย์ สวดมนต์แปล : ทำวัตรเช้า-เย็น ยุวพุทธิกสมาคม
หลวงปู่เทสก์
พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย, ปุพพภาคนมการ, บททำวัตรเช้า ๒. คำแผ่เมตตา ๓. ทวัตติงสาการปาฐะ (อาการ๓๒) ๔. อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ ๕. บทพิจารณาสังขาร ๖. สัพพปัตติทานคาถา ๗. คำบูชาพระรัตนตรัย, ปุพพภาคนมการ, บททำวัตรเช้า ๘. สรณคมนปาฐะ ๙. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา ๑๐. อริยธนคาถา ๑๑. ติลักขณาทิคาถา ๑๒. ภารสุตตคาถา ๑๓. ภัทเทกรัตตคาถา ๑๔. ธัมมคารวาทิคาถา ๑๕. โอวาทปาฏิโมกขคาถา ๑๖. ปฐมพุทธภาสิตคาถา ๑๗. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ ๑๘. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
สวดมนต์แปล : ทำวัตรเช้า-เย็น
www.watmaheyong.net