ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ อ่านธรรม
พระภาวนาเขมคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ๑ - ๔
หนังสือ "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า" เป็นงานที่เปี่ยมด้วยความรู้ทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติและประวัติพุทธศาสนาในเวลาเดียวกัน สำนวนภาษาเกลี้ยงเกลาเข้าใจง่าย อ่านซ้ำได้หลายๆหนไม่รู้เบื่อ ในการเรียบเรียงเรื่อง "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า" นี้ ได้อาศัยตำรับตำราที่พระบูรพาจารย์ มาเป็นแนวทาง ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ชั้นบาลีและอรรถกาฎีกา แล้วนำมาเรียบเรียงตามลำดับกาล
www.watmaheyong.net