ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
อ่านธรรม พระภาวนาเขมคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
ไม่เป็นอะไรกับอะไร : สารคดีชีวประวัติ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ อัปโหลดโดย สถาบันสติปัฏฐาน วัดป่าสุคะโต : Wat Pasukato สารคดีชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา แด่หลวงพ่อ คำเขียน สุวณฺโณ ผู้อุทิศชีวิต เพื่อพระธรรมและสรรพชีวิต
พระดี พระแท้ : สารคดีชีวประวัติ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ผู้จัดทำเพื่อเผยแพร่ โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม http://www.kunnadham.com/ โทร. ๐๒ ๔๓๕ ๖๒๕๓
ธรรมเทศนาเรื่อง หลุดจากความทุกข์เพราะสติ... รู้สึกตัว 
(พร้อมแปลภาษามือ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ บันทึกเมื่อปี 2546 ณ วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผลิตเพื่อเผยแพร่โดย กองทุนโตสื่อพระธรรม
ธรรมเทศนา เรื่อง การเข้าถึงแก่นของสัจธรรม โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ... ณ วัดสนามใน จ.นนทบุรี ๖ กค. ๒๕๒๙
ธรรมเทศนาเรื่อง รูป นาม ความรู้สึก โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
สัมภาษณ์หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ (หลังอาพาธครั้งแรก) สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑ กค. ๒๕๔๙ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เคยอาพาธด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อปี ๒๕๔๘ หลังหายจากอาการอาพาธ ท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า สติรักษาชีวิตให้รอดมาได้อย่างไร สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
บันทึกหน้าสุดท้าย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ รายการเวทีสาธารณะ Thai PBS
บทสนทนาระหว่างหลวงพาอคำเขียน สุวณฺโณ กับ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ๓ ก.ค.๒๕๕๓ เผยแผ่โดย วัดป่าสุคะโต สถาบันสติปัฏฐาน : Wat Pasukato
ความรู้สึกตัว ๒ : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
๑. ความรู้สึกตัว ๑ ๒. ความรู้สึกตัว ๒ ๓. ความรู้สึกตัว ๓ ๔. ความรู้สึกตัว ๔ ๕. ความรู้สึกตัว ๕ ๖. ความรู้สึกตัว ๖ ๗. ความรู้สึกตัว ๗ ๘. ความรู้สึกตัว ๘ ๙. ความรู้สึกตัว ๙ ๑๐. ความรู้สึกตัว ๑๐ ๑๑. ความรู้สึกตัว ๑๑ ๑๒. ความรู้สึกตัว ๑๒ ๑๓. ความรู้สึกตัว ๑๓ ๑๔. ความรู้สึกตัว ๑๔ ๑๕. ความรู้สึกตัว ๑๕ ๑๖. ความรู้สึกตัว ๑๖ ๑๗. ความรู้สึกตัว ๑๗ ๑๘. ความรู้สึกตัว ๑๘ ๑๙. ความรู้สึกตัว ๑๙ ๒๐. ความรู้สึกตัว ๒๐ ๒๑. ความรู้สึกตัว ๒๑ ๒๒. ความรู้สึกตัว ๒๒ ๒๓. ความรู้สึกตัว ๒๓ ๒๔. ความรู้สึกตัว ๒๔ ๒๕. ความรู้สึกตัว ๒๕ ๒๖. ความรู้สึกตัว ๒๖ ๒๗. ความรู้สึกตัว ๒๗ ๒๘ . ความรู้สึกตัว ๒๘ ๒๙. ความรู้สึกตัว ๒๙ ๓๐. ความรู้สึกตัว ๓๐ ๓๑. ความรู้สึกตัว ๓๑ ๓๒. ความรู้สึกตัว ๓๒ ๓๓. ความรู้สึกตัว ๓๓ ๓๔. ความรู้สึกตัว ๓๔ ๓๕. ความรู้สึกตัว ๓๕
๓๖. ความรู้สึกตัว ๓๖ ๓๗. ความรู้สึกตัว ๓๗ ๓๘. ความรู้สึกตัว ๓๘ ๓๙. ความรู้สึกตัว ๓๙ ๔๐. ความรู้สึกตัว ๔๐ ๔๑. ความรู้สึกตัว ๔๑ ๔๒. ความรู้สึกตัว ๔๒ ๔๓. ความรู้สึกตัว ๔๓ ๔๔. ความรู้สึกตัว ๔๔ ๔๕. ความรู้สึกตัว ๔๕ ๔๖. ความรู้สึกตัว ๔๖ ๔๗. ความรู้สึกตัว ๔๗ ๔๘. ความรู้สึกตัว ๔๘ ๔๙. ความรู้สึกตัว ๔๙ ๕๐. ความรู้สึกตัว ๕๐ ๕๑. ความรู้สึกตัว ๕๑ ๕๒. ความรู้สึกตัว ๕๒ ๕๓. ความรู้สึกตัว ๕๓ ๕๔. ความรู้สึกตัว ๕๔ ๕๕. ความรู้สึกตัว ๕๕ ๕๖. ความรู้สึกตัว ๕๖ ๕๗. ความรู้สึกตัว ๕๗ ๕๘. ความรู้สึกตัว ๕๘ ๕๙. ความรู้สึกตัว ๕๙ ๖๐. ความรู้สึกตัว ๖๐ ๖๑. ความรู้สึกตัว ๖๑ ๖๒. ความรู้สึกตัว ๖๒ ๖๓. ความรู้สึกตัว ๖๓ ๖๔. ความรู้สึกตัว ๖๔ ๖๕. ความรู้สึกตัว ๖๕ ๖๖. ความรู้สึกตัว ๖๖ ๖๗. ความรู้สึกตัว ๖๗ ๖๘. ความรู้สึกตัว ๖๘ ๖๙. ความรู้สึกตัว ๖๙ ๗๐. ความรู้สึกตัว ๗๐
ศาสตร์แห่งชีวิต : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๑. วิธีทำให้จิตสะอาดหมดจด ๒. ชนะกาย ชนะใจ ๓. สักว่ากาย เวทนา จิต ธรรม ๔. รู้เห็น เป็นธรรม ๕. สั่งสมความรู้สึกตัว ๖. ตาทิพย์ ๗. คาถาพระอรหันต์ ๘. บรรลุธรรม ๙. ชีวิตพรหมจรรย์ ๑๐. รู้ผ่าน ๑๑. เกลือไม่เค็ม ๑๒. สติ ... รีโมทคอนโทรล ๑๓. ธรรมสากล ๑๔. หน้าที่โดยตรงของนักปฏิบัติธรรม ๑๕. ภาวะดูสร้างมรรค ๑๖. อมตะชีวิตเหนือสุข เหนือทุกข์ ๑๗. รู้แจ้งโลก ๑๘. ฝึกตน สอนสติ ๑๙​. เห็นทุกข์จึงพ้นทุกข์ได้
อุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรม : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๑. ปฏิบัติดีคืออย่างไร ๒. ตามจิตที่บริสุทธิ์คืนมา ๓. งานทางศาสนา ทำให้กันไม่ได้ ๔. เราจะอยู่ในโลกกันอย่างไร ๕. หัดให้สติสัมปชัญญะใช้กายใช้ใจเรา ๖. ชีวิตน้อยนิด ให้เด็ดขาด ประมาทไม่ได้ ๗. กระแสแห่งพระนิพพาน ๘. นี้ต้องหัดใช้ ๙. อุทิศชีวิตให้การปฏิบัติธรรม
ศิลปะการรู้ซื่อๆ : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๑. คุมกำเนิดตัวกูของกู ๒. สุขทุกข์ไม่มีค่า ๓. รู้อย่างที่เป็น ๔. ปฏิบัติธรรมให้เป็นอาชีพ ๕. รู้เห็นสมมติบัญญัติ ปรมัตถ์บัญญัติ ๖. ดูโดยไม่ให้ค่า สร้างมรรคผล ๗. ดูโดยไม่ร่วมแสดง ๘. ทำจิตให้อิสระจากกิเลส ๙. สร้างชีวิตให้มีปัญญาพุทธะ ๑๐. สอนตัวเองจนได้ปริญญาชีวิต ๑๑. สอบอารมณ์ด้วยตัวเอง ๑๒. ให้บทเรียนสอนตัวเอง ๑๓. วิสาขบูชา ๑๔. แก้วิปัสสนู ๑๕. พ้นกลัว พ้นเจ็บ พ้นทุกข์ ๑๖. ปิดอบายภูมิ ๑๗. เห็นไม่ใช่รู้
บัณฑิตต้องฝึกตน : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๑. บัณฑิตต้องฝึกตน ๒. อย่ากลัวความยากลำบาก ๓. ยาของรูป ยาของนาม ๔. พุทธศาสนาคือตัวปัญญา ๕. อย่าทำตามความคิด ๖. เห็นเป็นเพียงอาการตามความเป็นจริง ๗. มองดีๆ มีแต่ทุกข์ ๘. ผญาธรรม ๙. แผนที่ชีวิต ๑๐. ปัญญา เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับรูปกับนาม ๑๑. วิปัสสนา การล่วงพ้นภาวะเดิม ๑๒. กรรมฐาน ก. ไก่ ๑๓. ตามรอยแห่งสติ ๑๔.​ถูกเพราะเคยผิด ๑๕. เสขบุคคล อเสขบุคคล ๑๖. สุขปฏิปทา ปฏิบัติอย่างมีความสุข ๑๗. มีสติโดยชอบในการดำเนินชีวิต ๑๘. ความไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรของจิต ๑๙. สร้างชีวิตเราให้มันดี ๒๐. ฌานพักญาณขนส่ง ๒๑. หลักใจของส่วนตัว หลักกายของส่วนรวม
ว่าง ไม่เป็นอะไร : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๑. ว่างไม่เป็นอะไร ๒. ดีสูงสุดคือกรรมฐาน ๓. ความสะดวกของการปฏิบัติ ๔. ดูตัวเอง ๕. นี่คือรู้ซื่อๆ ๖. เรื่องเล่าสมัยก่อน ๗. สอนให้ทำเอา ๘. เหลือแต่การกระทำ ๙. ไม่หนีจากโพธิ ๑๐. สงสารตัวเอง
แนะนำกรรมฐาน : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๑. แนะนำสร้างจังหวะ ๒. แนะนำกรรมฐาน ๓. ขยันรู้คือภาวนา ๔. รู้สึกตัวได้เดี๋ยวนี้ ๕. ทำไมต้องปฏิบัติธรรม ๖. มีสติอยู่กับปัจจุบัน ๗. ตั้งกรรมฐานไว้ที่กาย ๘. พ้นทุกข์ด้วยความรู้สึกตัว ๙. ปฏิบัติธรรมคือละชั่วทำดี เปลี่ยนผิดเป็นถูก
ชีวิตไม่เป็นอะไร : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๑. ความไม่มีตัวตน ๒. เห็นไม่เป็นทุกข์ ๓. ทิ้งรูปทิ้งนาม ๔. ชีวิตไม่เป็นอะไร ๕. ข้อดีของการไม่เป็นอะไรกับอะไร ๖. ความจริงอันประเสริฐ ๗. ทางสายกลาง ๘. โสเภณีจิต ๙. รูปนามเป็นสิ่งสมมุติ
สิ้นพจบชาติ : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๑. โลกียะ โลกุตตระ ๒. ปฏิบัติธรรมต้องจบเป็น ๓. ทำเป็น เสร็จง่ายๆ ๔. สักแต่ว่าสู่ความไม่มีที่ตั้งแห่งสุขทุกข์ ๕. สิ้นภพจบชาติ ๖. มีสติดึงจิตกลับบ้าน ๗. เจริญสติเพื่อหลุดพ้น ๘. เห็น ไม่เป็นอะไร ๙. ความรู้จากการจำยังแก้ไม่ได้
รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๑. พระไพศาล วิสาโล: รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน ๒. พระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ: จากอาพาธสู่ดับไม่เหลือของธาตุขันธุ์ ๓. พระครรชิต อกิญฺจโน: หลวงพ่อสอนศิษย์ ๔. พระสมหมาย ธมฺมปาโล: หลวงพ่อแสดงธรรมให้เห็นเป็นครั้งสุดท้าย ๕. พระสุรินทร์ สิริปญฺโญ: หลวงพ่อคำเขียนจากความทรงจำ ๖. Phra Yuki: ประทับใจในหลวงพ่อคำเขียน ๗. พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาทีโป: หลวงพ่อคำเขียนผู้เป็นสมณะ ๘. พระทรงศิลป์ สุจิณฺโณ: สืบทอดปณิธานหลวงพ่อคำเขียน ๙. พระไพศาล วิสาโล: ศิษย์มีครู ๑๐. หลวงปู่กรม ถามวโร: รักและผูกพันหลวงพ่อ ๑๑. พระสมใจ อาจาโร: หลวงพ่อคำเขียนยังไม่ตาย ๑๒. หลวงพ่อสุปัน สุมงฺคโล: หลวงพ่อใจดี ๑๓. พระตงหมิง ถาวรโร: ซาบซึ้งในบุญคุณหลวงพ่อ ๑๔. พระวัฒนชัย กลฺยาโณ: หลวงพ่อสอนธรรมปฏิบัติอย่างง่ายๆ ๑๕. พระล้วน เกสโร: หลวงพ่อสอนเน้นให้มีความเพียร ๑๖. พระเอกวีร์ มหาญาโณ: หลวงพ่อทำได้ เราก็ทำได้ ๑๗. Phra Rev Dewalegama Achala: ความเป็นหลวงพ่อและสิ่งปรารถนา
กลับสู่ด้านบน
www.watmaheyong.net