ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์
หลวงพ่อชา สุภัทโท อ่านธรรม
พระภาวนาเขมคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
มรดกธรรม ๑
๑. ปัจจุบันธรรม ๒. ฝึกดูจิต ๓. ปฏิบัติที่กาย ที่ใจ ๔. มีศีล มีปัญญา ๕. หลุดพ้นด้วยปัญญา ๖. อย่าอยู่อย่างประมาท ๗. ภพ ชาติ สัมมาทิฏฐิ ๘.. ค้นหาความสงบ ๙.. การทำสมาธิ ๑๐. ปล่อยวาง ว่างสบาย ๑๑. ถึงพระรัตนตรัย ๑๒. ศรัทธากับปัญญา ๑๓. อยู่เพื่ออะไร ๑๔. กุศลอันเลิศ ๑๕. ฉลาดในการรักษาจิต ๑๖. สีลัพพตปรามาส ๑๗. เทศน์รับผ้าป่าชาวกรุงเทพฯ ๑๘. สนทนาธรรมกับนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ๑๙. อบรมพระเณร ปี ๒๕๒๒ ๒๐. อบรมพระเณร ปี ๑๕๒๔ ๒๑. สนทนาปัญหาธรรมกับพระเณร ๒๒. ปฏิปทา สัมมาปฏิบัติ ๒๓. ปฏิบัติด้วยความปล่อยวาง ๒๔. ธรรมในวินัย
มรดกธรรม ๒
๑. ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ๒. ธรรมที่หยั่งรู้ยาก ๓. หัวใจพุทธศาสนา,อาหารใจ ๔. อบรมพระหลังปาฏิโมกข์ ๕. เทศนาโปรดคณะฑูตต่างประเทศ ๖. อบรมพระนิสิตจุฬา – รามคำแหง ๗. อบรมพระนวกะ ๘. หัวใจพุทธศาสนาในวันกฐินวัดป่านานาชาติ ๙. ไม่แน่ (ธรรมะเบ็ดเตล็ด) ๑๐. น้ำไหลนิ่ง ๑๑. บ้านที่แท้จริง ๑๒. เทศนาในงานทอดกฐิน สาขาที่ ๒๘ ๑๓. เทศน์รับเทียนพรรษา, ตอบปัญหาธรรม ๑๔. นอกเหตุเหนือผล ๑๕. ปัญหามี…เฉลยก็มี ๑๖. ความสงบอยู่ที่ไหน ๑๗. การเอาใจฟังธรรม ๑๘. เทศนาวันพระ ๑๙. การเข้าสู่หลักธรรม ๒๐. ปฏิบัติ หรือ วิบัติ ๒๑. ข้อวัตรปฏิบัติ ๒๒. อบรมภาวนา ๒๓. สมาธิจิต ๒๔. ความพอดี ๒๕. เสื่อมเพราะอะไร ๒๖. สอนนาค (พิธีอุปสมบท)
มรดกธรรมในต่างแดน
1. Retreat at IMS. USA 1 2. Retreat at IMS. USA 2 3. Retreat at IMS. USA 3 4. Retreat at IMS. USA 4 5. Retreat at IMS. USA 5 6. Retreat at IMS. USA 6 7. Retreat at IMS. USA 7 8. Retreat at IMS. USA 8 9. Retreat at IMS. USA 9 10. Retreat at IMS. USA 10 11. At the Quaers. USA. 1 12. At the Quaers. USA. 2 13. At Toms farm. USA 14. At Vancouver .Canada 1 15. At Vancouver .Canada 2 16. At Vancouver .Canada 3 17. At Vancouver .Canada 4 18. At Hampstead Vihara. UK. 1 19. At Hampstead Vihara. UK. 2
หลุดพ้นด้วยปัญญา
๑. เทศนาบ้านก่อ - วัดบ้านก่อนอก ๒. หลุดพ้นด้วยปัญญา อบรมพระภิกษุสามเณร ๓. ธรรมวินัย อบรมพระภิกษุสามเณร ๔. อบรมพระภิกษุสามเณร กพ. ๒๓ ๕. อบรมพระภิกษุสามเณร ๔ สค. ๒๔ ๖. อบรมพระภิกษุสามเณร ๘ กค. ๒๑ ๗. สนทนาธรรมกับคณะ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ๘. สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ต่างชาติ ๙. ไม่แน่ (ธรรมะเบ็ดเตล็ด) ๑๐. อบรมธรรมคณะกรุงเทพฯการเข้าสู่หลักธรรม ๑๑. อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งท่านสุขุม ๑๒. สัมมาทิฏฐิ อบรมพระภิกษุสามเณร
อยู่เพื่ออะไร
๑. ให้โอวาทพระภิกษุ - สามเณรและญาติโยม ๒. อบรมภาวนา ๓. พละ 5 (อินทรีย์ 5) ๔. ธรรมมาวุธ ๕. อบรมธรรมะทั่วไป ๖. เทศนาในพรรษา ความเห็นชอบ ๗. อบรมพระภิกษุสามเณร ๘. อบรมพระภิกษุสามเณรในพรรษา ๙. อบรมพระนวกะ ๑๐. มีศิล มีปัญญา ๑๑. อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร ๑๒. ปฏิบัติด้วยความปล่อยวาง
เสียงอ่านหนังสือหลวงปู่ชา
๑. แนวการปฏิบัติธรรม ๒. วิมุตติ ๓. ทางพ้นทุกข์ ๔. ความสงบบ่อเกิดปัญญา ๕. การปล่อยวาง ๖. น้ำไหลนิ่ง ๗. ไม่แน่ ๘. การเข้าสู่หลักธรรม ๙. ธรรมที่หยั่งรู้ยาก ๑๐. ต่อสู้ความกลัว ๑๑. กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว ๑๒. ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะธรรมชาติ ๑๓. สัมมาปฏิปทา ๑๔. สัมมาสมาธิ ๑๕. อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมะปฏิสันถาร ๑๖. ปฏิบัติกันเถิดและสัมมาทิฏฐิที่เยือกเย็น
กลับสู่ด้านบน
www.watmaheyong.net