ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ อ่านธรรม
พระภาวนาเขมคุณ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
สมเด็จพระญาณสังวรฯ พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
การเดินทางครั้งสุดท้าย ... สารคดีประวัติอ.กำพล ทองบุญนุ่ม วัดป่าสุคะโต สถาบันสติปัฏฐาน : Wat Pasukato
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร : อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม Thai PBS Clip (10 ก.พ. 58)
รายการคนค้นฅน ตอน อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
ธรรมแท้
๑. ธรรมแท้ หลวงพ่อเทียน ๒. ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม ๓. กินอิ่ม นอนหลับ ๔. รู้กาย รู้จิต สิ้นทุกข์ ๕. ปาฎิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว ๖. พึ่งธรรมนำทาง ๗. ท้า ให้ ทำ ๘. ไม่หมายมั่น ๙. จบที่ใจ ๑๐. ครูสอนธรรม ๑๑. สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์ ๑๒. เสถียรธรรมสถาน ๑๓. บ้านแสนสุข ๑๔. ขยับกาย ใจรู้ทัน
พึ่งธรรมนำทาง
๑. พึ่งธรรมนำทาง ๒. ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ๓. ปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุด ๔. ชีวิตกับความตาย ๕. ดวงดี ได้ด้วยใจดี ๖. คนถึงธรรม ๗. ข้ามกระแส ๘. รู้เป็นกลาง ๙. บุญเหนือบุญ คือภาวนา ๑๐. จิตปกติ เป็นทางสายกลาง ๑๑. ต้นทางแห่งความสุข ๑๒. ทุกข์ดับไปเมื่อใจรู้ ๑๓. ฮวงจุ้ยอยู่ที่ใจ ๑๔. สุดวิจัยจิต ๑๕. คิดบวก ชีวิตบวก ๑๖. รู้ทันคิด จิตหยุดปรุง ๑๗. แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ๑๘. สติขึ้นสมอง ๑๙. ผู้มีความสุข ๒๐. แรงบันดาลใจจากแม่ ๒๑. ปฏิบัติเพื่อสัมผัสของจริง ๒๒. คุกขังใจ ๒๓. เริ่มที่สติ จบที่ปล่อยวาง ๒๔. เรียนรู้ด้วยตนเอง ๒๕. สติทักท้วงจิต ๒๖. ปัญญาอยู่ที่ตัวเรา ๒๗. สนุกละกิเลส ๒๘. ทำใจได้ ก็ไม่ทุกข์ ๒๙. มีสติรักษาจิต ยิ้มได้เมื่อภัยมา ๓๐. บัณฑิตย่อมฝึกตน
อยู่เหนือกรรม
๑. กระทรวงอุตสาหกรรม ๒. บ้านจิตสบาย ๒ ๓. จัดบ้านให้เป็นวัด ๔. เจริญสติทำไม เพื่ออะไร ๕. เคลื่อนไหวคราใดให้รู้สึกตัว ๖. การเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๗. ทำเล่นๆ แต่ดับทุกข์ได้จริง ๘. ธรรมะกำมือเดียว ๙. อาหารใจ ๑๐. สติเกิดขึ้นที่ไหนธรรมะเกิดขึ้นที่นั่น ๑๑. ทำให้เป็น ๑๒. บัณฑิตย่อมฝึกตน ๑๓. สติปัญญาคือทรัพย์ภายใน ๑๔. การสอบอารมณ์ ๑๕. โรงงานฝึกใจ ๑๖. เวลาดี ที่ปัจจุบัน ๑๗. มีทุกข์อย่าทิ้งธรรม ๑๘. จิตหลุดพ้นแล้วญาณย่อมเกิดขึ้น ๑๙. รู้จักตนเมื่อเห็นความไม่มีตัวตน ๒๐. ทางที่ไม่ใช่ทาง ๒๑. แด่คุณครูด้วยดวงใจ ๒๒. ที่พึ่งอันเกษม ๒๓. มารู้จักตัวเอง ๒๔. สติเต็มรอบจะเกิดภาวะที่ดู ๒๕. ยิ่งทำยิ่งง่าย ๒๖. เปลี่ยนความทุกข์ เป็นปัญญา ๒๗. ทำใจได้ไม่ทุกข์ตลอดกาล ๒๘. บังเกอร์ชีวิต ๒๙. อิ่มอร่อยด้วยสติ ๓๐. หลักการเจริญสติ ๓๑. ชีวิตใหม่เป็นพรอันประเสริฐ ๓๒. รู้ทิ้ง รู้ตัดและรู้วาง ๓๓. การวางใจให้รู้เฉยๆ ๓๔. ขยันคิดเปลี่ยนเป็นขยันรู้ ๓๕. เทคนิคเพื่อการต่อเนื่อง ๓๖. อุบายคลายเครียด ๓๗. เรื่องสำคัญ แต่ไม่ด่วน ๓๘. จิตตก อย่าตกใจ ๓๙. ความรู้ตัว ทำให้รู้ธรรม ๔๐. ผู้ไม่มีหวัง
นักทำใจ
๑. นักทำใจ ๒. เรียบง่าย แต่ไม่มักง่าย ๓. การวางภาระ ๔. สุขอยู่ที่รู้ ๕. สุดท้ายให้ดูจิต ๖. อาชีพดับทุกข์ ๗. เจริญสติ เพื่อให้เกิดปัญญา ๘. กำลังภายใน ๙. ค่าของคน ๑๐. สมอชีวิต ๑๑. ผลอยู่ที่ไม่ทุกข์ ๑๒. ลาออกจากทุกข์ ๑๓. สติลุยโลก ๑๔. ทำนบหัวใจ ๑๕. ว่างอยู่.. รู้อยู่ ๑๖. หยุดดูตัวเอง ๑๗. ยอดบุญ เหนือทุกข์ ๑๘. ครูสอนใจ ๑๙. เข้าใกล้.. เข้าใจ.. เข้าถึง ๒๐. ทำ.. ทำไม ๒๑. ปลีกกาย.. ปลีกใจ ๒๒. แค่รู้ก็หลุดแล้ว ๒๓. อุปสรรค ๒๔. รู้กับหลง ๒๕. ปกติ.. สบายใจ ๒๖. ยิ้มสู้กิเลส ๒๗. โจรปล้นสติ ๒๘. เอาชนะทุกข์เวทนา ๒๙. เตรียมตัวก่อนตาย ๓๐. จิตใจ ใสบริสุทธิ์ ๓๑. คิดยาก.. ทำง่าย ๓๒. เรื่องเก่า เล่าใหม่ ๓๓. ธรรมะรักษาใจ ๓๔. สามคำ บรรลุธรรม ๓๕. มองดูโลก
แพทย์ทางรอด
๑. ธ.กรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ๒. ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม ๓. ท้า ให้ ทำ ๔. ไม่หมายมั่น ๕. จบที่ใจ ๖. ธรรมแท้ หลวงพ่อเทียน ๗. โรงแรมเซ็นทารา กทม ๘. เพชรบุรี ๙. บ้านแสนสุข ๑๐. บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี ๑๑. กรมคุมประพฤติ ๑๒. บัานอารีย์ ๑๓. รพ นครนายก ๑๔. สถาบันโยคะ TOT ๑๕. โรงพยาบาลสุรินทร์ ๑๖. บ้านอารีย์ ๑๗. พุทธธรรมนำทาง AIA ๑๘. วัดถํ้าวัฒนะมงคล ๑๙. เรือนจำคลองเปรม ๒๐. เรือนจำชาย วัยหนุ่มกลาง ๒ ๒๑. เรือนจำชาย วัยหนุ่มกลาง ๑ ๒๒. เรือนจำธนบุรี ๒๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๔. คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณฯ ๒๕. บุญนิเวศน์ ธรรมสถาน ๒๖. โรงพยาบาลศิริราช ๒๗. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ ๒๘. สภากาชาดไทย ๒๙. ผาแดง ตาก ๓๐. องค์การอาหารและยา
สบายจิต เมื่อคิดดี
๑. ทำดี เพือแผ่นดิน ๒. สบายจิต เมื่อคิดดี (บ้านจิตสบาย) ๓. กรมอุตสาหกรรม ๔. พุทธธรรม นำทอง ๕. ลูกศิษย์ตัวจริง (วัดสนามใน) ๖. ขจัดจุดอ่อนของจิต พิชิตงาน ๗. รพ.เชนหลุยส์ ๘. รู้เท่าทันจิต (วัดนายโรง) ๙. รพ.เจ้าพระยา ยมราช ๑๐. บ้านจิตสบาย ๒ ๑ ๒
ครูสอนธรรม
๑. ครูสอนธรรม ๒. ชีวิตใหม่ ๓. เตรียมสู้ภัย ๔. เครื่องนำทางชีวิต ๕. ท้าให้ทำ ๖. ทำแล้วเกิดปาฎิหาริย์ ๗. สูญเสียแต่ไม่เสียสูญ ๘. รู้กาย รู้จิต สิ้นทุกข์ ๙. พักกาย พักใจ ๑๐. ศิลปะการดำเนินชีวิต
๑ ๒
ประกันชีวิตด้วยธรรมะ
๑. ประกันด้วยธรรมะ ๒. อุบายสลายทุกข์ ๓. ตื่นรู้ได้ทุกที่ ๔. บุญที่ใจ ๕. ความสุขพอเพียง ๖. ฉลาดในอารมณ์ ๗. ผู้แสวงหา ๘. สร้างนิสัย ให้รู้สึกตัว ๙. ยิ่งยาก ยิ่งยั่ว ๑๐. รีโมทชีวิต ๑๑. ธรรมะกับชีวิต ๑๒. สติเป็นยอดแห่งคุณธรรม ๑๓. ส่วนเกิน ๑๔. ธรรม ถึง ธรรม ๑๕. ทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรม ๑๖. ครูสอนธรรม ๑๗. เทวฑูต ๑๘. ศึกษาชีวิต ๑๙. ธรรมดาของชีวิต
วันหนึ่งคืนหนึ่ง
๑. เพลงอุปกรณ์สอนธรรม ๒. งานบูชาคุณ หลวงพ่อคำเขียน ครั้งที่ ๑ ๓. พูดถึงชมรมเพื่อนคุณธรรม ๔. ความเจ็บไข้ ๕. พี่เอ๋สัมภาษณ์ ๖. การวางใจในความเจ็บปวด ๗. ลดละตัวตน ๘. เทคนิคของหลวงพ่อเทียน ๙. การทำประโยชน์ ๑๐. การแก้ที่ใจ ๑๑. การปฏิบัติตนในยามป่วยไข้ ๑๒. สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์ ๑๓. การทำงานให้มีความสุข ๑๔. เจริญสติ ตอน ๑ ๑๕. เจริญสติ ตอน ๒ ๑๖. กำลังใจ ๑๗. ความเจ็บป่วย ๑๘. ธรรมชาติของสติ ๑๙. ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่ง ๒๐. วันหนึ่งคืนหนึ่ง ๒๑. โอกาสของความป่วยไข้ ๒๒. วันหนึ่งคืนหนึ่ง ๒ ๒๓. วันหนึ่งคืนหนึ่ง ๓ ๒๔. วันหนึ่งคืนหนึ่ง ตอบคำถามจีมา ๒๕. ป่วยกายใจไม่ป่วย ๒๖. แนะวิธีเยี่ยมคนป่วย ๒๗. เปลี่ยนความท้อแท้ให้เป็นโอกาส ๒๘. ปัญหาเป็นสิ่งต้องแก้ ๒๙. คิดเชิงบวก ๓๐. ให้รู้ทันความคิด ๓๑. ยารักษาใจ ๓๒. เวลาที่เหลือน้อย ๓๓. อยู่กับปัจจุบัน ๓๔. การเสียสละ ๓๕. ลบอดีตอยู่กับปัจจุบัน ๓๖. นักภาวนามืออาชีพ ๓๗. อย่ายึดมั่นถือมั่น ๓๘. จิตเป็นครูสอนธรรม ๓๙. ชีวิตจะมีความหมายเมื่อจิตเป็นกุศล ๔๐. จาคะ ๔๑. ความอดทน ๔๒. รู้จักให้อภัย ๔๓. ผิดหวังจากสิ่งต้องหวัง ๔๔. ทำใจให้เป็นสุข ๔๕. ต้องชนะใจตนเอง ๔๖. นอนไม่หลับให้มาเจริญสติ ๔๗. ชีวิตที่ไม่สูญเปล่า ๔๘. การดูจิต ๔๙. ชีวิตที่มีคุณค่า ๕๐. ช่วงชีวิตที่อิสระ ๕๑. จริงใจแต่อย่าจริงจัง ๕๒. สามยอม ๕๓. ให้ตายดี ๕๔. บอกลาญาติธรรม
กลับสู่ด้านบน
www.watmaheyong.net