ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ อ่านธรรม
พระภาวนาเขมคุณ อ.วศิน อินทสระ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
พระรัตนตรัยและพุทธชัยมงคลคาถา
๑. พระรัตนตรัย ๑ ๒. พระรัตนตรัย ๒ ๓. พระรัตนตรัย ๓ ๔. พระรัตนตรัย ๔ ๕. พระรัตนตรัย ๕ ๖. พระรัตนตรัย ๖ ๗. พระรัตนตรัย ๗ ๘. พระรัตนตรัย ๘
๙. พระรัตนตรัย ๙ ๑๐. พระรัตนตรัย ๑๐ ๑๑. พระรัตนตรัย ๑๑ ๑๒. พระรัตนตรัย ๑๒ ๑๓. พระรัตนตรัย ๑๓ ๑๔. พระรัตนตรัย ๑๔ ๑๕. พระรัตนตรัย ๑๕
๑๖. พุทธชัยมงคลคาถา ๑ ๑๗. พุทธชัยมงคลคาถา ๒ ๑๘. พุทธชัยมงคลคาถา ๓ ๑๙. พุทธชัยมงคลคาถา ๔ ๒๐. พุทธชัยมงคลคาถา ๕ ๒๑. พุทธชัยมงคลคาถา ๖ ๒๒. พุทธชัยมงคลคาถา ๗ ๒๓. พุทธชัยมงคลคาถา ๘ ๒๔. พุทธชัยมงคลคาถา ๙
๒๕. พุทธชัยมงคลคาถา ๑๐ ๒๖. พุทธชัยมงคลคาถา ๑๑ ๒๗. พุทธชัยมงคลคาถา ๑๒ ๒๘. พุทธชัยมงคลคาถา ๑๓ ๒๙. พุทธชัยมงคลคาถา ๑๔ ๓๐. พุทธชัยมงคลคาถา ๑๕ ๓๑. พุทธชัยมงคลคาถา ๑๖ ๓๒. พุทธชัยมงคลคาถา ๑๗ ๓๓. พุทธชัยมงคลคาถา ๑๘
๓๔. บทสวดพุธชัยมงคลคาถา
ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง
๑. ความแก่ ๑ ๒. ความแก่ ๒ ๓. ความเจ็บ ๑ ๔. ความเจ็บ ๒ ๕. ความตาย ๑ ๖. ความตาย ๒ ๗. ความตาย ๓ ๘. ความตาย ๔ ๙. ความพลัดพราก ๑ ๑๐. ความพลัดพราก ๒ ๑๑. ความพลัดพราก ๓ ๑๒. ความพลัดพราก ๔ ๑๓. ความพลัดพราก ๕ ๑๔. ความพลัดพราก ๖ ๑๕. กรรม ๑ ๑๖. กรรม ๒ ๑๗. กรรม ๓ ๑๘. กรรม ๔ ๑๙. กรรม ๕ ๒๐. กรรม ๖
ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล เสียงอ่านโดย : มนัส ทองเพชรนิล
๑. คำปรารภ ๒. วิสาขามหาอุบาสิกา ๑ ๓. วิสาขามหาอุบาสิกา ๒ ๔. วิสาขามหาอุบาสิกา ๓ ๕. วิสาขามหาอุบาสิกา ๔ ๖. วิสาขามหาอุบาสิกา ๕ ๗. วิสาขามหาอุบาสิกา ๖ ๘. วิสาขามหาอุบาสิกา ๗ ๙. พระนางสามาวดี ๑ ๑๐. พระนางสามาวดี ๒ ๑๑. พระนางสามาวดี ๓ ๑๒. พระนางสามาวดี ๔ ๑๓. พระนางสามาวดี ๕ ๑๔. พระนางสามาวดี ๖ ๑๕. พระนางสามาวดี ๗ ๑๖. พระนางสามาวดี ๘ ๑๗. ปฏาจารา ๑ ๑๘. ปฏาจารา ๒ ๑๙. ปฏาจารา ๓ ๒๐. พระนางรูปนันทา ๑ ๒๑. พระนางรูปนันทา ๒ ๒๒. นางจิณจมาณวิกา ๑ ๒๓. นางจิณจมาณวิกา ๒ ๒๔. นางจิณจมาณวิกา ๓ ๒๕. ปุณณาทาสี ๒๖. อุตตราอุบาสิกา ๑ ๒๗. อุตตราอุบาสิกา ๒ ๒๘. อุตตราอุบาสิกา ๓ ๒๙. อุตตราอุบาสิกา ๔ ๓๐. กิสาโคตมี ๑ ๓๑. กิสาโคตมี ๒ ๓๒. กุณฑลเกสี ๑ ๓๓. กุณฑลเกสี ๒ ๓๔. ธิดาช่างหูก ๑ ๓๕. ธิดาช่างหูก ๒ ๓๖. สิริมา ๑ ๓๗. สิริมา ๒ ๓๘. เพลงคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระอานนท์ พุทธอนุชา เสียงอ่านโดย : มนัส ทองเพชรนิล
๑. ณ เชตวันมหาวิหาร และณ สัณฐาคารแห่งนครกบิลพัสดุ์ ๒. ความรัก ความร้ายและโกกิลาภิกษุณี ๓. พันธุละกับพระราชา ๔. ณ ป่าประดู่ลาย ๕. พุทธานุภาพ ๖. ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย ๗. ปัจฉิมทัศนา ณ กรุงเวสาลี ๘. พระอานนท์ร้องไห้ ๙. อุปกาชีวกและพระอนันตชิน ๑๐. สาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิปโยค ๑๑. หนึ่งวันก่อนประชุมสังคายนา ๑๒. จตุรงคพลและวิมลมาน ๑๓. ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ
ผู้สละโลก เสียงอ่านโดย : มนัส ทองเพชรนิล
๑. คำปรารภ ๒. พระสารีบุตร ๑ ๓. พระสารีบุตร ๒ ๔. พระสารีบุตร ๓ ๕. พระสารีบุตร ๔ ๖. พระสารีบุตร ๕ ๗. พระสารีบุตร ๖ ๘. พระสารีบุตร ๗ ๙. พระสารีบุตร ๘ ๑๐. พระสารีบุตร ๙ ๑๑. พระสารีบุตร ๑๐ ๑๒. พระสารีบุตร ๑๑ ๑๓. พระโมคคัลลานะ ๑ ๑๔. พระโมคคัลลานะ ๒ ๑๕. พระโมคคัลลานะ ๓ ๑๖. พระมหากัสสปะ ๑๗. พระรัฐบาล ๑๘. พระราหุล ๑๙. พระมหากัปปินะ
โอวาทปาฏิโมกข์ เสียงอ่านโดย : ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์
๑. คำนำ ๒. นิพพาน ๑ ๓. นิพพาน ๒ ๔. นิพพาน ๓ ๕. การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑ ๖. การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒ ๗. การทำกุศลให้ถึงพร้อม ๑ ๘. การทำกุศลให้ถึงพร้อม ๒ ๙. การทำจิตให้ผ่องแผ้ว ๑ ๑๐. การทำจิตให้ผ่องแผ้ว ๒ ๑๑. การทำจิตให้ผ่องแผ้ว ๓ ๑๒. การทำจิตให้ผ่องแผ้ว ๔ ๑๓. การเผยแผ่ศาสนา ๑ ๑๔. การเผยแผ่ศาสนา ๒ ๑๕. การเผยแผ่ศาสนา ๓
ทางแห่งความดี เล่ม ๑ เสียงอ่านโดย : ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์
๑. คำนำ ๒. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๑ ความสำคัญของใจ ๓. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๒ ความสำคัญของใจ ๔. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๓ การระงับเวร ๕. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๔ การระงับเวรด้วยการไม่จองเวร ๖. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๕ โทษแห่งการวิวาท ๗. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๖ การไม่สำรวมอินทรีย์ ๘. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๗ ผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะ ๙. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๘ ทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระ ๑๐. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๙ ราคะ กับ จิต ๑๑. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๑๐ ผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสอง ๑๒. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๑๑ ผู้บันเทิงในโลกทั้งสอง ๑๓. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๑๒ ผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสอง ๑๔. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๑๓ ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสอง ๑๕. วรรคที่ ๑ เรื่องที่ ๑๔ ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล ๑๖. วรรคที่ ๒ เรื่องที่ ๑ ผู้ไม่ตาย ๑๗. วรรคที่ ๒ เรื่องที่ ๒ ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญ ๑๘​. วรรคที่ ๒ เรื่องที่ ๓ การทำที่พึ่งด้วยธรรม ๑๙. วรรคที่ ๒ เรื่องที่ ๔ ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์ ๒๐. วรรคที่ ๒ เรื่องที่ ๕ ปัญญาเพียงดังปราสาท ๒๑. วรรคที่ ๒ เรื่องที่ ๖ ผู้ตื่นอยู่เสมอ ๒๒. วรรคที่ ๒ เรื่องที่ ๗ บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาท ๒๓. วรรคที่ ๒ เรื่องที่ ๘ การเห็นภัยในความประมาท ๒๔. วรรคที่ ๒ เรื่องที่ ๙ ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน ๒๕. วรรคที่ ๓ เรื่องที่ ๑ จิตที่ดิ้นรนกลับกลอก ๒๖. วรรคที่ ๓ เรื่องที่ ๒ จิตที่นำความสุขมาให้ ๒๗. วรรคที่ ๓ เรื่องที่ ๓ จิตนี้ละเอียดยิ่งนัก ๒๘. วรรคที่ ๓ เรื่องที่ ๔ จิตนี้เที่ยวไกล ๒๙. วรรคที่ ๓ เรื่องที่ ๕ จิตอันราคะไม่ซึมซาบ ๓๐.​วรรคที่ ๓ เรื่องที่ ๖ การกั้นจิต ๓๑. วรรคที่ ๓ เรื่องที่ ๗ กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์ ๓๒. วรรคที่ ๓ เรื่องที่ ๘ จิตที่ตั้งไว้ผิด ๓๓. วรรคที่ ๓ เรื่องที่ ๙ จิตที่ตั้งไว้ชอบ ๓๔. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๑ ผู้เลือกเก็บดอกไม้ ๓๕. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๒ ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมาร ๓๖. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๓ สวนดอกไม้คือกามคุณ ๓๗. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๔ ผู้ไม่อิ่มในกาม ๓๘. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๕ เสมือนแมลงภู่เชยเกสรดอกไม้ ๓๙. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๖ กิจของตน ๔๐. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๗ วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้ ๔๑. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๘ ทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้ ๔๒. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๙ กลิ่นศีล ๔๓. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๑๐ กลิ่นชั้นสูง ๔๔. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๑๑ ทางที่มารหาไม่พบ ๔๕. วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๑๒ ดอกบัวในกองหยากเยื่อ ๔๖. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๑ สังสารวัฏของคนพาล ๔๗. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๒ ความเป็นสหายไม่มีในคนพาล ๔๘. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๓ ความเดือดร้อนของคนเขลา ๔๙. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๔ คนโง่สำคัญว่าตนฉลาด ๕๐. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๕ คนพาลเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกง ๕๑. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๖ ความฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกง ๕๒. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๗ คนพาลทำตนเป็นศัตรูแก่ตน ๕๓. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๘ กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลัง ๕๔. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๙ กรรมอันทำให้อิ่มใจ ๕๕. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๑๐ คนพาลเห็นบาปเหมือนของหวาน ๕๖. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๑๑ ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา ๕๗. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๑๒ เหมือนไฟที่เถ้ากลบไว้ ๕๘. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๑๓ ความรู้ของคนพาล ๕๙. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๑๔ ความดำริของคนพาล ๖๐. วรรคที่ ๕ เรื่องที่ ๑๕ ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพาน
ทางแห่งความดี เล่ม ๒ เสียงอ่านโดย : ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์
๑. คำอุทิศและคำนำ ๒. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๑ ผู้บอกขุมทรัพย์ให้ ๓. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๒ ผู้เป็นที่รักของสัตบุรุษ ๔. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๓ มีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อน ๕. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๔ ผู้อิ่มเอิบในธรรม ๖. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๕ บัณฑิตย่อมฝึกตน ๗. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๖ บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญ ๘. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๗ ผ่องใสเพราะธรรม ๙. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๘ บัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลง ๑๐.​วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๙ บัณฑิตไม่ทำบาป ๑๑. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๑๐ คนส่วนมากเลาะไปตามฝั่ง ๑๒. วรรคที่ ๖ ตอนที่ ๑๑ บัณฑิตทำตนให้ผ่องแผ้ว ๑๓. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๑ ความเร่าร้อนไม่มีแก่ใคร ๑๔. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๒ ท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหงส์ ๑๕. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๓ เหมือนทางไปของนกในอากาศ ๑๖. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๔ ร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะ ๑๗. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๕ ภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดา ๑๘. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๖ ผู้มีวัตรดี ๑๙. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๗ ใจเป็นประธาน ๒๐. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๘ ผู้ไม่เชื่อง่าย ๒๑. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๙ สถานที่อันน่ารื่นรมย์ ๒๒. วรรคที่ ๗ ตอนที่ ๑๐ ป่าเป็นที่รื่นรมย์ของผู้ไม่แสวงหากาม ๒๓. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๑ แม้พูดตั้งพัน ๒๔. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๒ คาถาพัน ๒๕. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๓ ยอดนักรบในสงคราม ๒๖. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๔ ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีก ๒๗. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๕ การบูชาท่านที่ควรบูชา ๒๘. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๖ การบำเรอไฟ ๒๙. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๗ ท่านผู้ดำเนินตรง ๓๐. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๘ ธรรมเป็นเหตุให้อายุยืน ๓๑. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๙ ความประเสริฐแห่งผู้มีศีล ๓๒. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๑๐ ความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญา ๓๓. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๑๑ ชีวิตของผู้มีความเพียร ๓๔. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๑๒ ชีวิตของผู้เห็นความเกิดความดับ ๓๕. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๑๓ ผู้เห็นอมตบท ๓๖. วรรคที่ ๘ ตอนที่ ๑๔ ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม ๓๗. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๑ ใจที่น้อมไปในบาป ๓๘. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๒ ไม่ควรทำบาปบ่อยๆ ๓๙. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๓ ควรทำบุญบ่อยๆ ๔๐. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๔ เมื่อบาปยังไม่ให้ผล ๔๑. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๕ ไม่ควรดูหมิ่นบาป ๔๒. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๖ ไม่ควรดูหมิ่นบุญ ๔๓. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๗ เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย ๔๔. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๘ เหมือนมือไม่มีแผล ๔๕. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๙ เหมือนปาธุลีทวนลม ๔๖. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๑๐ กำเนิดที่ต่างกัน ๔๗. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๑๑ ไม่มีที่หลบบาป ๔๘. วรรคที่ ๙ ตอนที่ ๑๒ เงื้อหัตถ์มัจจุราช ๔๙. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๑ เอาตนเข้าไปเปรียบ ๕๐. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๒ ชีวิตเป็นที่รัก ๕๑. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๓ ความสุขบนความทุกข์ ๕๒. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๔ เหมือนดังสดาลปากขาด ๕๓. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๕ เหมือนนายโคบาลต้อนฝูงโค ๕๔. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๖ เหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตน ๕๕. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๗ ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้าย ๕๖. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๘ มิจฉาวายามะ ๕๗. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๙ ผู้ประดับกายประพฤติธรรม ๕๘. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๑๐ กีดกันอกุศลด้วยความละอาย ๕๙. วรรคที่ ๑๐ ตอนที่ ๑๑ ผู้ฝึกตน
๗๗ปี... เพชรแห่งการเผยแผ่ธรรม ชุดที่ ๑ เสียงอ่านโดย : ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์
๑. อัตตชีวประวัติ ของวศิน อินทสระ ๑ ๒. อัตตชีวประวัติ ของวศิน อินทสระ ๒ ๓. อัตตชีวประวัติ ของวศิน อินทสระ ๓ ๔. อัตตชีวประวัติ ของวศิน อินทสระ ๔ ๕. อัตตชีวประวัติ ของวศิน อินทสระ ๕ ๖. อัตตชีวประวัติ ของวศิน อินทสระ ๖ ๗. อัตตชีวประวัติ ของวศิน อินทสระ ๗ ๘. เพื่อความสุขใจ ตอนที่ ๑ - ๑ ๙. เพื่อความสุขใจ ตอนที่ ๑ - ๒ ๑๐. เพื่อความสุขใจ ตอนที่ ๒ - ๑ ๑๑. เพื่อความสุขใจ ตอนที่ ๒ - ๒ ๑๒. เพื่อความสุขใจ ตอนที่ ๓ ๑๓. โอวาทปาฏิโมกข์ คำนำ ๑๔. โอวาทปาฏิโมกข์ นิพพาน ตอนที่ ๑ ๑๕. โอวาทปาฏิโมกข์ นิพพาน ตอนที่ ๒ ๑๖. โอวาทปาฏิโมกข์ นิพพาน ตอนที่ ๓ ๑๗. โอวาทปาฏิโมกข์ การไม่ทำบาปทั้งปวง ตอนที่ ๑ ๑๘. โอวาทปาฏิโมกข์ การไม่ทำบาปทั้งปวง ตอนที่ ๒ ๑๙. โอวาทปาฏิโมกข์ การทำกุศลให้ถึงพร้อม ตอนที่ ๑ ๒๐. โอวาทปาฏิโมกข์ การทำกุศลให้ถึงพร้อม ตอนที่ ๒ ๒๑. โอวาทปาฏิโมกข์ การทำจิตให้ผ่องแผ้ว ตอนที่ ๑ ๒๒. โอวาทปาฏิโมกข์ การทำจิตให้ผ่องแผ้ว ตอนที่ ๒ ๒๓. โอวาทปาฏิโมกข์ การทำจิตให้ผ่องแผ้ว ตอนที่ ๓ ๒๔. โอวาทปาฏิโมกข์ การทำจิตให้ผ่องแผ้ว ตอนที่ ๔ ๒๕. โอวาทปาฏิโมกข์ การเผยแผ่ศาสนา ตอนที่ ๑ ๒๖. โอวาทปาฏิโมกข์ การเผยแผ่ศาสนา ตอนที่ ๒ ๒๗. โอวาทปาฏิโมกข์ การเผยแผ่ศาสนา ตอนที่ ๓ ๒๘. พุทธจริยศาสตร์ คำนำ ๒๙. พุทธจริยศาสตร์ บทนำ ๓๐. พุทธจริยศาสตร์ บทที่ ๑ ๓๑. พุทธจริยศาสตร์ บทที่ ๒ ๓๒. พุทธจริยศาสตร์ บทที่ ๓ ๓๓. พุทธจริยศาสตร์ บทที่ ๔ ๓๔. พุทธจริยศาสตร์ บทที่ ๕ ๓๕. พุทธจริยศาสตร์ บทที่ ๖ ๓๖. พุทธจริยศาสตร์ บทที่ ๗ ๓๗. พุทธจริยศาสตร์ บทที่ ๘
๗๗ปี... เพชรแห่งการเผยแผ่ธรรม ชุดที่ ๒ เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑ ๒. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๒ ๓. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๓ ๔. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๔ ๕. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๕ ๖. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๖ ๗.​หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๗ ๘. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๘ ๙. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๙ ๑๐. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑๐ ๑๑. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑๑ ๑๒. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑๒ ๑๓. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑๓ ๑๔. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑๔ ๑๕. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑๕ ๑๖. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑๖ ๑๗. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑๗ ๑๘. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๑๘ ๑๙. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ ๑ ๒๐. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ ๒ ๒๑. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ ๓ ๒๒. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ ๔ ๒๓. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ ๕ ๒๔. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ ๖ ๒๕. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ ๗ ๒๖. แหล่งเกิดแห่งความสุข ๑ ๒๗. แหล่งเกิดแห่งความสุข ๒ ๒๘. แหล่งเกิดแห่งความสุข ๓ ๒๙. แหล่งเกิดแห่งความสุข ๔ ๓๐. แหล่งเกิดแห่งความสุข ๕ ๓๑. แหล่งเกิดแห่งความสุข ๖ ๓๒. แหล่งเกิดแห่งความสุข ๗ ๓๓. บุคคลผู้หาได้ยากในโลก ๑ ๓๔. บุคคลผู้หาได้ยากในโลก ๒ ๓๕. บุคคลผู้หาได้ยากในโลก ๓ ๓๖ บุคคลผู้หาได้ยากในโลก ๔ ๓๗. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๑ - ๑ ๓๘. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๑ - ๒ ๓๙. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๑ - ๓ ๔๐. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๑ - ๔ ๔๑. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๑ - ๕ ๔๒. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๑ - ๖ ๔๓.​อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๑ - ๗ ๔๔. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๒ - ๘ ๔๕.​อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๒ - ๙ ๔๖.​อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๒ - ๑๐ ๔๗. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๒ - ๑๑ ๔๘. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๒ - ๑๒ ๔๙. ธรรมเพื่อครองใจคน ๕๐. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๑ ๕๑. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๒ ๕๒. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๓ ๕๓. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๔ ๕๔. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๕ ๕๕. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๖ ๕๖. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๗ ๕๗. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๘ ๕๘. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๙ ๕๙. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๑๐ ๖๐. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๑๑ ๖๑. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ ๑๒
๘๐ ปี... เพชรแห่งการเผยแผ่ธรรม ชุดที่ ๓ เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. พระพุทธบารมีในอดีต ๑ ๒. พระพุทธบารมีในอดีต ๒ ๓. พระพุทธบารมีในอดีต ๓ ๔. พระพุทธบารมีในอดีต ๔ ๕. พระพุทธบารมีในอดีต ๕ ๖. พระพุทธบารมีในอดีต ๖ ๗. พระพุทธบารมีในอดีต ๗ ๘. การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ๑ ๙. การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ๒ ๑๐. การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ๓ ๑๑. แนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
 และหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนา ๑ ๑๒. แนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
 และหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนา ๒ ๑๓. แนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
 และหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนา ๓ ๑๔. ทรรศนะเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา อธิบายกาลามสูตร ๑ ๑๕. ทรรศนะเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา อธิบายกาลามสูตร ๒ ๑๖. ทรรศนะเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา อธิบายกาลามสูตร ๓ ๑๗. ทรรศนะเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา อธิบายกาลามสูตร ๔ ๑๘. ทรรศนะเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา อธิบายกาลามสูตร ๕ ๑๙. ปฏิจจสมุปบาท ๒๐. ไตรลักษณ์
พระพุทธภาษิตและพุทธอุทาน เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. พระพุทธภาษิต ๑ ๒. พระพุทธภาษิต ๒ ๓. พระพุทธภาษิต ๓ ๔. พระพุทธภาษิต ๔ ๕. พระพุทธภาษิต ๕ ๖. พระพุทธภาษิต ๖ ๗. พระพุทธภาษิต ๗
๘. พระพุทธภาษิต ๘ ๙. พระพุทธภาษิต ๙ ๑๐. พระพุทธภาษิต ๑๐ ๑๑. พระพุทธภาษิต ๑๑ ๑๒. พระพุทธภาษิต ๑๒ ๑๓. พระพุทธภาษิต ๑๓ ๑๔. พระพุทธภาษิต ๑๔
๑๕​. พุทธอุทาน ๑ ๑๖. พุทธอุทาน ๒ ๑๗. พุทธอุทาน ๓ ๑๘. พุทธอุทาน ๔ ๑๙. พุทธอุทาน ๕ ๒๐. พุทธอุทาน ๖
๒๑. พุทธอุทาน ๗ ๒๒. พุทธอุทาน ๘ ๒๓. พุทธอุทาน ๙ ๒๔. พุทธอุทาน ๑๐ ๒๕. พุทธอุทาน ๑๑
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑ ๒. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒ ๓. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓ ๔. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๔ ๕. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๕ ๖. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๖ ๗. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๗ ๘. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๘ ๙. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๙ ๑๐. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๐ ๑๑. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๑ ๑๒. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๒ ๑๓. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๓ ๑๔. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๔ ๑๕. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๕ ๑๖. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๖ ๑๗. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๗ ๑๘. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๘ ๑๙. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๑๙ ๒๐. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๐ ๒๑. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๑ ๒๒. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๒ ๒๓. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๓ ๒๔. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๔ ๒๕. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๕ ๒๖. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๖ ๒๗. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๗ ๒๘. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๘ ๒๙. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๒๙ ๓๐. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓๐ ๓๑. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓๑ ๓๒. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓๒ ๓๓. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓๓ ๓๔. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓๔ ๓๕. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓๕ ๓๖. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓๖ ๓๗. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓๗ ๓๘. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ ๓๘
คุณของพระสารีบุตร และ จิตตคหบดี เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี ๑ ๒. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี ๒ ๓. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี ๓ ๔. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี ๔ ๕. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี ๕ ๖. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี ๖ ๗. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี ๗ ๘. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี ๘ ๙. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี ๙
 คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบท เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๑ ๒. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๒ ๓. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๓ ๔. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๔ ๕. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๕ ๖. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๖ ๗. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๗ ๘. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๘ ๙. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๙ ๑๐. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๑๐ ๑๑. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ ๑๑
ความหลัง เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. ความหลัง ๑ ๒. ความหลัง ๒ ๓. ความหลัง ๓ ๔. ความหลัง ๔ ๕. ความหลัง ๕ ๖. ความหลัง ๖ ๗. ความหลัง ๗ ๘. ความหลัง ๘ ๙. ความหลัง ๙ ๑๐. ความหลัง ๑๐ ๑๑. ความหลัง ๑๑
คติชีวิต ทางชีวิต เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. คติชีวิต ๑ ๒. คติชีวิต ๒ ๓. คติชีวิต ๓ ๔. คติชีวิต ๔ ๕. คติชีวิต ๕ ๖. คติชีวิต ๖ ๗. คติชีวิต ๗ ๘. คติชีวิต ๘ (เสียงอ.วศิน อินทสระ) ๙. คติชีวิต ๙ (เสียงอ.วศิน อินทสระ) ๑๐. คติชีวิต ๑๐ (เสียงอ.วศิน อินทสระ) ๑๑. คติชีวิต ๑๑ (เสียงอ.วศิน อินทสระ) ๑๒. คติชีวิต ๑๒ (เสียงอ.วศิน อินทสระ) ๑๓. คติชีวิต ๑๓ (เสียงอ.วศิน อินทสระ) ๑๔. คติชีวิต ๑๔ (เสียงอ.วศิน อินทสระ) ๑๕. คติชีวิต ๑๕ (เสียงอ.วศิน อินทสระ) 
๑๖. ทางชีวิต ๑๖ ๑๗. ทางชีวิต ๑๗
สวดมนต์เพื่ออะไร เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. สวดมนต์เพื่ออะไร ๑ ๒. สวดมนต์เพื่ออะไร ๒ ๓. สวดมนต์เพื่ออะไร ๓ ๔. สวดมนต์เพื่อสันติและปัญญา ๑ ๕. สวดมนต์เพื่อสันติและปัญญา ๒ ๖. สวดมนต์เพื่อสันติและปัญญา ๓ ๗. สวดมนต์เพื่อสันติและปัญญา ๔ ๘. สวดมนต์เพื่อสันติและปัญญา ๕
มิลินทปัญหา เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. มิลินทปัญหา บทนำ ๒. มิลินทปัญหา ๑ ๓. มิลินทปัญหา ๒ ๔. มิลินทปัญหา ๓ ๕. มิลินทปัญหา ๔ ๖. มิลินทปัญหา ๕ ๗. มิลินทปัญหา ๖ ๘. มิลินทปัญหา ๗ ๙. มิลินทปัญหา ๘ ๑๐. มิลินทปัญหา ๙ ๑๑. มิลินทปัญหา ๑๐ ๑๒. มิลินทปัญหา ๑๑ ๑๓. มิลินทปัญหา ๑๒ ๑๔. มิลินทปัญหา ๑๓ ๑๕. มิลินทปัญหา ๑๔ 
๑๖. มิลินทปัญหา ๑๕ ๑๗. มิลินทปัญหา ๑๖ ๑๘. มิลินทปัญหา ๑๗ ๑๙. มิลินทปัญหา ๑๘ ๒๐. มิลินทปัญหา ๑๙ ๒๑. มิลินทปัญหา ๒๐ ๒๒. มิลินทปัญหา ๒๑
สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑ ๒. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๒ ๓. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๓ ๔. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๔ ๕. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๕ ๖. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๖ ๗. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๗ ๘. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๘ ๙. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๙ ๑๐. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๐ ๑๑. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๑ ๑๒. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๒ ๑๓. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๓ ๑๔. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๔ ๑๕. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๕ 
๑๖. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๖ ๑๗. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๗ ๑๘. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๘ ๑๙. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๑๙ ๒๐. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๒๐ ๒๑. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๒๑ ๒๒. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๒๒ ๒๓. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๒๓ ๒๔. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ๒๔
สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๑ ๒. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๒ ๓. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๓ ๔. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๔ ๕. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๕ ๖. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๖ ๗. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๗ ๘. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๘ ๙. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๙ ๑๐. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๑๐ ๑๑. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๑๑ ๑๒. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๑๒ ๑๓. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๑๓ ๑๔. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๑๔ ๑๕. สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง ๑๕
แสงเทียน เสียงอ่านโดย : มูลนิธิธรรมสันติ
๑. รอยจารึกจากดวงใจ ๒. บทเรียนจากชีวิต ๓. ร่มธรรม ๔. ปิยวิปโยค ๕. สวนดอกไม้ ๖. ถ่านไฟเก่า ๗. มงกุฎเพชรและหมวกฟาง ๘. ดอกบังไม่ติดตม ๙. ผู้ฝึกตน ๑๐. โคหาย ๑๑. ไปตายดาบหน้า ๑๒. ห้านักศึกษาตักกสิลา ๑ ๑๓. ห้านักศึกษาตักกสิลา ๒ ๑๔. โอวาทของอาจารย์ ๑๕. โควินท์ผู้สิ้นรัก ๑๖. กรุณานุภาพ ๑๗. ปัทมาผู้น่ารัก ๑๘. ปัญญาทางพระพุทธศาสนา ๑๙. มโนปณิธาน
ทางดำเนินของมุนี เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. ทางดำเนินของมุนี ๑ ๒. ทางดำเนินของมุนี ๒ ๓. ทางดำเนินของมุนี ๓ ๔. ทางดำเนินของมุนี ๔ ๕. ทางดำเนินของมุนี ๕ ๖. ทางดำเนินของมุนี ๖ ๗. ทางดำเนินของมุนี ๗ ๘. ทางดำเนินของมุนี ๘ ๙. ทางดำเนินของมุนี ๙ ๑๐. ทางดำเนินของมุนี ๑๐
แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักพระพุทธศาสนา เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๑ ๒. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๒ ๓. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๓ ๔. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๔ ๕. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๕ ๖. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๖ ๗. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๗ ๘. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๘ ๙. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๙ ๑๐. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๐
กลับสู่ด้านบน
www.watmaheyong.net