ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ อ่านธรรม พระภาวนาเขมคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
พุทธประวัติ รจนาโดย: ภิกษุสีลาจาระ แปลและเรียบเรียงโดย: พุทธทาสภิกขุ
๑. การกำเนิดของพระสิทธิทัตถะ ๒. วัยกุมาร ๓. ในวัยรุ่น ๔. ในวัยหนุ่ม ๕. ความเบื่อหน่าย ๖. การสละโลก ๗. พระมหากรุณาธิคุณ ๘. ความพยายามก่อนตรัสรู้ ๙. ทรงประสพความสำเร็จ ๑๐. ทรงประกาศพระธรรม ๑๑. สิงคาลมาณพ ๑๒. พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ ๑๓. เสด็จกบิลพัสดุ์ ๑๔. พุทธกิจประจำวัน ๑๕. พระนางมหาปชาบดี ๑๖. ปาฏิหาริย์ ๑๗. พระพุทธดำรัส ๑๘. ความกรุณาของพระพุทธองค์ ๑๙. พระเทวทัต ๒๐. ปรินิพพาน
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
อนันตชิโน MP3 งานอายุวัฒนมงคล ๑๐๒ ปี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
๑. คำนำซีดี ๒. คำปรารภ ๓. คำนำ ๔. พระพุทธพจน์ ๕. บทนำ ๖. ศากยวงศ์ ๗. ดุสิตเทวโลก ๘. เสด็จลงปฏิสนธิ ๙. ทรงประสูติ ๑๐. เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ๑๑. ทรงพบพระเจ้าพิมพิสาร ๑๒. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ๑๓. ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑๔. ทรงเสวยวิมุตติสุข ๑๕. ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร ๑๖. พรรษาที่ ๑ อนัตตลักขณสูตร ๑๗. ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ ๔ ๑๘. การเสด็จจาริก ๑๙. จารีตของพระพุทธเจ้า ๒๐. ทรงประดิษฐานพระศาสนา ๒๑. อาทิตตปริยายสูตร ๒๒. การบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ๒๓. อบายภูมิ

๒๔. อุปติสสะพบพระอัสสชิ ๒๕. พระโมคคัลลานะ ๒๖. พระสารีบุตร ๒๗. โอวาทปาติโมกข์ ๒๘. พระวินัย ๒๙. การนิพพานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ๓๐. พระมหากัสสปะ ๓๑. ทรงโปรดพระประยูรญาติ ๓๒. เจ้าชายศากยะออกบรรพชา ๓๓. พระอานนท์ ๓๔. ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุแสดงปาฏิหาริย์ ๓๕. ยมกปาฎิหาริย์ ๓๖. พระพุทธมารดา ๓๗. พระพุทธบิดา ๓๘. ภิกษุณี ๓๙. อุบาสกและอุบาสิกา ๔๐. อสีติมหาสาวก ๔๑. มหาปรินิพพาน ๔๒. ปัจฉิมสักขิสาวก ๔๓. ปัจฉิมโอวาท ๔๔. ถวายพระเพลิง ๔๕. การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ๔๖. ปฐมสังคายนา ๔๗. พรหมทัณฑ์ ๔๘. การเก็บพระบรมสารีริกธาตุ
ประวัติท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรฯ)
๑. ประวัติท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ ๒. ชีวิตในวัยเรียน ๓. การเข้ารับราชการ ๔. การอุปสมบท ๕. การปฎิบัติธรรมโดยไม่ออกนอกวัด ๖. ถือสันโดษและรับแขกเป็นเวลาที่โบสถ์ ๗. อุปสมบทตลอดชีวิต ๘. การฝึกทำสมาธิ ๙. ความเพียรในการปฏิบัติทําวัตร ๑๐. มรณภาพ ๑๑. สันติวรบท ธรรม ๙ บท ๑๒. ปกิณกธรรม ๑๓. ปกิณกะเกี่ยวกับท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ ๑๔. พระคาถาชินบัญชร เสียงสวดท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ
อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม
๑. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๑ ๒. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๒ ๓. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๓ ๔. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๔ ๕. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๕ ๖. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๖ ๗. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๗ ๘. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๘ ๙. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๙ ๑๐. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๑๐ ๑๑. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๑๑ ๑๒. อัตชีวประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร ๑๒
พุทธธรรมในแดนพุทธภูมิ โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
๑. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระคันธกุฎี เขาคิชกูฏ ๒. พระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์ ป่ามหาวัน ๓. สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุย่อมดับไปเพราะหมดเหตุ ถ้ำสุกรขาตา ๔. มีอริยมรรค ๘ จึงมีสมณะ มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา ๕. หลักปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์ วัดเวฬุวัน ราชคฤห์ ๖. มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก สวนลุมพินี ๗. ทางสายกลาง เขาดงคสิริ ๘. ใบไม้กำมือเดียว สาวัตถี ๙. ญาณหยั่งรู้อริยสัจ ธัมเมกขสถูป พาราณสี ๑๐. กระทำกิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท ปรินิพพานสถูป ๑๑. สังเวชนียสถานกระตุ้นเตือนให้มาดูความจริง พุทธคยา ๑๒. ตอบปัญหาธรรม เรื่องการทำสมาธิ ๑๓. ตอบปัญหาธรรม เรื่องดูตนเองเป็นหลัก ๑๔. ตอบปัญหาธรรม เรื่องพระนิพพานและธรรมที่ควรอธิษฐาน ๑๕. ตอบปัญหาธรรม เรื่องความแตกต่างและจิตว่าง ๑๖. ตอบปัญหาธรรม เรื่องพระอริยเจ้า ๑๗. ตอบปัญหาธรรม เรื่องทุกข์และเจตนา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน เสียงอ่านโดย วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่
๑. พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ๒. คิริมานนทสูตร ๑ ๓. คิริมานนทสูตร ๒ ๔. พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร ๑ ๕. พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร ๒ ๖. สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๑ ๗. สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๒ ๘. สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๓ ๙. มุตโตทัย โอวาทของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๑๐. คติธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๑๑. ปัญญาอบรมสมาธิ ๑๒. ธัมมานุธัมมะปฏิปันโน
สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี เสียงอ่านโดย วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่
๑. สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๑ ๒. สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๒ ๓. สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๓
กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์ และ พงศ์เพชร อมรสิทธิ์
๑. กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ ๑ ๒. กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ ๒ ๓. กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ ๓ ๔. กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ ๔ ๕. กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ ๕
โลกทิพย์ ๑ และ ๒ เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๒. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑ ๓. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๒ ๔. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๓ ๕. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๔ ๖. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๕ ๗. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๖ ๘. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๗ ๙. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๘ ๑๐. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๙ ๑๑. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๐ ๑๒. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๑ ๑๓. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๒ ๑๔. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๓ ๑๕. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๔ ๑๖. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๕ ๑๗. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๖ ๑๘. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๗ ๑๙. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๘ ๒๐. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๑๙ ๒๑. โลกทิพย์ Life in the world unseen ๒๐ ๒๒. โลกทิพย์ ๒ More About life in the world ๑ ๒๓. โลกทิพย์ ๒ More About life in the world ๒ ๒๔. โลกทิพย์ ๒ More About life in the world ๓ ๒๕. โลกทิพย์ ๒ More About life in the world ๔ ๒๖. โลกทิพย์ ๒ More About life in the world ๕ ๒๗. โลกทิพย์ ๒ More About life in the world ๖ ๒๘. โลกทิพย์ ๒ More About life in the world ๗ ๒๙. โลกทิพย์ ๒ More About life in the world ๘
โลกทิพย์ ๓ เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
๑. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑ ๒. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๒ ๓. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๓ ๔. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๔ ๕. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๕ ๖. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๖ ๗. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๗ ๘. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๘ ๙. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๙ ๑๐. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๐ ๑๑. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๑ ๑๒. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๒ ๑๓. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๓ ๑๔. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๔ ๑๕. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๕ ๑๖. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๖ ๑๗. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๗ ๑๘. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๘ ๑๙. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๑๙ ๒๐. โลกทิพย์ ๓ Here and Hereafter ๒๐ ๒๑. หมายเหตุท้ายเล่ม ๑ ๒๒. หมายเหตุท้ายเล่ม ๒ ๒๓. หมายเหตุท้ายเล่ม ๓ ๒๔. หมายเหตุท้ายเล่ม ๔ ๒๕. หมายเหตุท้ายเล่ม ๕ ๒๖. หมายเหตุท้ายเล่ม ๖ ๒๗. หมายเหตุท้ายเล่ม ๗
สัมภาษณ์ดร.สนอง วรอุไร และเสียงอ่านหนังสือ ตามรอยพ่อ
๑. ธรรมะจัดสรร ๗ พค. ๕๐ ๒. ธรรมะจัดสรร ๘ พค. ๕๐ ๓. ธรรมะจัดสรร ๙ พค. ๕๐ ๔. ธรรมะจัดสรร ๑๔ พค. ๕๐ ๕. ธรรมะจัดสรร ๑๕ พค. ๕๐ ๖. ธรรมะจัดสรร ๑๖ พค. ๕๐ ๗. รายการสดอ.กฤชกับดร.สนอง ๒๒ กค. ๕๐ ๘. รายการสดอ.กฤชกับดร.สนอง ตอบปัญหา ๙. ปณิธานของลูก ๑๐. ความเมตตา ๑๑. ความกตัญญู ๑๒. ฝึกปฎิบัติธรรม ๑๓. ศีล สมาธิ ปัญญา ๑๔. อินทรีย์ ๕ ๑๕. ความอ่อนน้อยถ่อมตน ๑๖. ทัศนคติเชิงบวก ๑๗. จาริกแห่งบุญ ๑๘. พลังบุญ พลังจิต ๑๙. วิปัสสนูกิเลส ๒๐. ของขวัญวันเกิด ๒๑. กำจัดขยะ ๒๒. เนกขัมมะ อุเบกขา ๒๓. เวลาแห่งสติ ๒๔. ผู้ให้ที่แท้จริง ๒๕. นิโรธสมาบัติ ๒๖. เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก ๒๗. วิถีแห่งดอกบัว ๒๘. รักอย่างผู้รู้ ๒๙. สมมติปรมัติ
ใต้เบื้องพระยุคลบาท เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
๑. พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ๒. ในพระทัยมีแต่พสกนิกร ๓. อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพชฌงค์ เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
๑. โพชฌงคปริตร ๑ ๒. โพชฌงคปริตร ๒ ๓. โพชฌงค์พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
มารดามหาบุรุษ เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
๑. มารดา มหาบุรุษ ๒. หนี้ศักดิ์สิทธิ์ ๓. พระคุณแม่ ๑ ๔. พระคุณแม่ ๒ ๕. พระคุณแม่ ๓ ๖. อ้อมกอดแม่
ธรรมะดับทุกข์ดูความปรุงแต่ง : หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
๑. ธรรมะดับทุกข์ดูความปรุงแต่ง ๑ ๒. ธรรมะดับทุกข์ดูความปรุงแต่ง ๒
ติช นัท ฮันห์ เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
๑. ติช นัท ฮันท์ มิติใหม่ของพุทธศาสนา ๒. ปาฎิหาร์แห่งการตื่นอยู่เสมอ ๑ ๓. ปาฎิหาร์แห่งการตื่นอยู่เสมอ ๒ ๔. ปาฎิหาร์แห่งการตื่นอยู่เสมอ ๓ ๕. ปาฎิหาร์แห่งการตื่นอยู่เสมอ ๔ ๖. ปาฎิหาร์แห่งการตื่นอยู่เสมอ ๕ ๗. ปาฎิหาร์แห่งการตื่นอยู่เสมอ ๖ ๘. ปาฎิหาร์แห่งการตื่นอยู่เสมอ ๗ ๙. สันติภาพทุกย่างก้าว ๑ ๑๐. สันติภาพทุกย่างก้าว ๒ ๑๑. สันติภาพทุกย่างก้าว ๓ ๑๒. สันติภาพทุกย่างก้าว ๔ ๑๓. สันติภาพทุกย่างก้าว ๕ ๑๔. สันติภาพทุกย่างก้าว ๖ ๑๕. สันติภาพทุกย่างก้าว ๗
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
๑. หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๑ ๒. หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๒ ๓. หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๓ ๔. หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๔ ๕. หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๕ ๖. ธรรมนำสติภาวนา ๑ ๗. ธรรมนำสติภาวนา ๒ ๘. ธรรมนำสติภาวนา ๓ ๙. ธรรมนำสติภาวนา ๔ ๑๐. ธรรมนำสติภาวนา ๕ ๑๑. ธรรมนำสติภาวนา ๖ ๑๒. ธรรมนำสติภาวนา ๗ ๑๓. ความรู้สึกตัว ๑๔. แด่เธอ ... ผู้รู้สึกตัว ๑ ๑๕. แด่เธอ ... ผู้รู้สึกตัว ๒ ๑๖. พลิกโลกเหนือความคิด
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
๑. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑ ๒. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๒ ๓. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๓ ๔. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๔ ๕. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๕ ๖. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๖ ๗. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๗ ๘. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๘ ๙. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๙ ๑๐. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๐ ๑๑. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๑ ๑๒. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๒ ๑๓. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๓ ๑๔. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๔ ๑๕. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๕ ๑๖. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๖ ๑๗. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๗ ๑๘. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๘ ๑๙. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๙ ๒๐. มุตโตทัยและคติธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
ห้องแห่งสติ เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
๑. อภัยทาน ๒. ความสุข ๕ ขั้น ๓. ความรักที่แท้จริง ๔. พี่น้องผู้แสวงหา ๑ ๕. พี่น้องผู้แสวงหา ๒ ๖. ดินแดนกัลปพฤกษ์ ๑ ๗. ดินแดนกัลปพฤกษ์ ๒ ๘. ดินแดนกัลปพฤกษ์ ๓
ชวนลูกปฏิบัติธรรม เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
๑. ชวนลูกปฏิบัติธรรม ๑ ๒. ชวนลูกปฏิบัติธรรม ๒ ๓. ชวนลูกปฏิบัติธรรม ๓
กลับสู่ด้านบน
www.watmaheyong.net